Zarządzenie nr 5/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

z dnia 11.02.2019 r.

w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Oddziału Przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sośnie jest organem prowadzącym Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców w Bogdaj, zarządza co następuje:

§ 1

Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju na rok szkolny 2019/2020, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postepowania uzupełniającego do klasy I Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju na rok szkolny 2019/2020

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 5/2018 z dnia 27.02.2018 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Załącznik nr 1

Do zarządzenia nr 5/2019 z dn. 11.02.2019 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju na rok szkolny 2019/2020

Lp. Etapy rekrutacji Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2019 – 20.03.2019 16.04.2019 – 25.04.2019
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego. 21.03.2019 – 22.03.2019 26.04.2019 – 29.04.2019
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 25.03.2019 30.04.2019
4. Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu / oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. 25.03.2019 – 05.04.2019 06.05.2019 – 10.05.2019
5. Podanie do publiczne wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych. 09.04.2019 13.05.2019

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Do zarządzenia nr 5/2019 z dn. 11.02.2019 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju na rok szkolny 2019/2020

Lp. Etapy rekrutacji Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2019 – 20.03.2019 16.04.2019 – 25.04.2019
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. 21.03.2019 – 22.03.2019 26.04.2019 – 29.04.2019
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 25.03.2019 30.04.2019
4. Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. 25.03.2019 – 05.04.2019 06.05.2019 – 10.05.2019
5. Podanie do publiczne wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 08.04.2019 13.05.2019