foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel/fax: 62 739-20-35
spbogdaj@sosnie.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

Termin Temat

Do 20.09.2018 r.

Spotkania klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem wychowawcy.

 

Do 30.09.2018 r.

Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór zarządu rady rodziców,  przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego, propozycje do zmian w statucie szkoły, zatwierdzenie regulaminu rady rodziców.

Wrzesień – styczeń

Konsultacje indywidualne - przedstawienie informacji o uczniach.

13.11.2018 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o postępach w nauce. Spotkanie dyrektora z radą rodziców.

5.02.2019 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych na I półrocze. Sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego klas.

9 .04.2019 r.

Spotkania klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o osiąganych wynikach w nauce, zagrożeniach oceną niedostateczną i proponowane formy pomocy uczniowi oraz rodzicowi.

luty - czerwiec

Spotkania indywidualne z rodzicami – informowanie o postępach w nauce i zachowaniu.

Komunikaty

Zebranie 1/2020/2021

Zmiana terminu zebrania!

Dnia 15 września 2020r. (wtorek)

o godz. 16.00

odbędzie się zebranie

z rodzicami.

Prosimy rodziców,

aby stosowali się

w szkole

do ustalonych zasad:

dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa maseczką.

Zapraszamy!

1% DLA SZKOŁY

Baner

Realizujemy